Hrubie.pl - Hrubieszowski Katalog Firm » Urzędy Instytucje Organizacje » Instytucje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ceglana 58/1
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 697 07 83, 84 697 00 53
fax: 84 542 19 96
e-mail: sekretariat@pcprhrubieszow.pl
http://pcprhrubieszow.pl/

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

 


 

Opis firmy:


Oferta:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie powstało w 1999 roku jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej w powiecie, która zajmuje się w szczególności:
· organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców,
· umieszczaniem dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pokrywaniem kosztów ich utrzymania w tych placówkach,
· przyznawaniem pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
· prowadzeniem specjalistycznego poradnictwa,
· udzielaniem informacji o prawach i uprawnieniach. 

Za wyżej wymienione zadania odpowiedzialni są specjaliści pracy socjalnej i specjalista pracy z rodziną, którzy mają również obowiązek współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz opracowywania i wdrażania programów wspierających dziecko i rodzinę.

Pomoc dla rodzin zastępczych oraz osób kontynuujących naukę przyznawana jest po dostarczeniu postanowienia Sądu o utworzeniu rodziny zastępczej oraz zgromadzeniu dokumentacji o sytuacji dziecka i rodziny (w szczególności: akt urodzenia dziecka, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o dochodach rodziny, informacje dotyczące rodziców biologicznych dziecka).

PCPR podejmuje również działania w zakresie zapewnienia opieki dzieciom poprzez wyszukiwanie i tworzenie rodzin zastępczych w tym rodzin niespokrewnionych z dzieckiem.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej powinni m.in.:
· korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
· dawać rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
· mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe,
· odpowiednie warunki zdrowotne,
· stałe źródło utrzymania,
· odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie z Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne zarówno dorosłe, jak i dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (wydane przez PZON), lub grupę inwalidzką (wydaną przez ZUS oraz grupy KRUS i MSWiA wydane do końca 1997 roku) mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:
· zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
· zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
· likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
· likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu osób niepełnosprawnych,
· udziału w turnusie rehabilitacyjnym.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w tut. Centrum odpowiedniego wniosku wraz z dokumentacją obejmującą w szczególności orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o dochodach za ubiegły rok, zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające niepełnosprawność i niezbędność wnioskowanego sprzętu.

Odpowiedzialni za realizację tych zadań są inspektorzy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którzy prowadzą także poradnictwo w sprawach dotyczących niepełnosprawności.